Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website, bezoekers van het Congres, leden en sponsoren van Vastgoedplatform Helmond / Peel (VHP). Het Vastgoedplatform is een regionale ontmoetingsplaats voor professionals uit de vastgoedsector in de omgeving van Helmond. Het VHP biedt vak- en branchegenoten de mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen en om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

Vastgoed Platform Helmond Peel (hierna te noemen: VHP) gevestigd te Helmond, vertegenwoordigd door het bestuur van de vereniging.

Artikel 2. Persoonsgegevens

VHP verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u lid bent geworden van VHP of omdat u gebruik maakt van onze activiteiten, waaronder het Congres.

VHP is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens waarvan het gebruik door VHP noodzakelijk is. VHP verwerkt de persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die VHP verwerkt:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Functie
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Sponsorpakket

VHP verwerkt geen  bijzondere  persoonsgegevens. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zal VHP dit specifiek aan u kenbaar maken.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de doelstelling van VHP. VHP heeft als doel het samenbrengen van professionals in de vastgoedsector en daaraan gerelateerde bedrijfstakken. Het VHP biedt professionals de mogelijkheid tot verdieping in de branche door middel van onder andere kennis- en ervaringsuitwisseling, workshops, studie- en netwerkbijeenkomsten.. Hiervoor wil VHP verschillende belanghebbenden in de vastgoedsector met elkaar verbinden.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website

In het algemeen is het mogelijk de website  te bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruikt maakt van het contactformulier op onze website, gebruikt VHP uw persoonsgegevens alleen om het contactformulier op een correcte wijze af te handelen. Hiervoor heeft VHP een gerechtvaardigd belang. Het belang van VHP is om u van dienst te kunnen zijn en leden te werven voor haar platform. U bepaalt vervolgens zelf of u uw persoonsgegevens op de website wilt achterlaten.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van het Congres

VHP organiseert incidenteel  een Congres waar professionals en mensen met jarenlange ervaring in de vastgoedsector elkaar ontmoeten en waar bijscholing en het uitwisselen van kennis centraal staan. U kunt zich voor het Congres aanmelden via de website.  Voor het Congres verwerkt VHP onder andere uw naam, bedrijfsnaam en uw contactgegevens. VHP verwerkt deze persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang.

Gegevens die wij verwerken van leden

U kunt zich als lid bij VHP aanmelden. Het VHP gaat zorgvuldig om met het honoreren van verzoeken om een lidmaatschap.  Wanneer u lid wilt worden, kunt u zich aanmelden via de website. Van leden verwerkt VHP onder andere uw naam, bedrijfsnaam en uw contactgegevens. VHP verwerkt deze persoonsgegevens om de lidmaatschapsovereenkomst te kunnen uitvoeren.

Gegevens die wij verwerken van sponsoren

U kunt zich als sponsor aanmelden voor het Congres. Het Congres geeft u de kans om midden in de doelgroep aan uw identiteit te werken. Wanneer u sponsor wit worden, kunt u zich aanmelden via de website. Van sponsoren verwerkt VHP onder andere uw naam, bedrijfsnaam, emailadres en sponsorpakket. VHP verwerkt deze persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. In ruil voor de sponsor aanmelding, zal uw bedrijf of instelling onder de aandacht worden gebracht.

Mocht u bezwaar hebben tegen een van bovenstaande verwerkingen van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat aangeven bij het bestuur van VHP.

Artikel 4. Foto’s

Op de website van VHP (http://www.vastgoedhelmond.nl/) worden foto’s geplaatst van onze activiteiten. Het belang dat VHP heeft bij het plaatsen van de foto’s is om ondernemers bekend te maken met onze activiteiten en om onze vereniging te promoten.

Foto’s van de activiteiten van VHP worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang.

VHP draagt er zorg voor dat aanstootgevende foto’s niet worden gepubliceerd op de website . Leden hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de foto’s op de website. Hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur van VHP.

Artikel 5. Bewaartermijn

U heeft altijd het recht om VHP te verzoeken om de door u verstrekte gegevens te verwijderen.

VHP zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van het lidmaatschap of zo lang als er een relatie tussen partijen bestaat. Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of u zegt het op lidmaatschap op, dan verwijdert VHP uw persoonsgegevens op een zo kort mogelijke termijn.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt VHP zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 6. Delen met derden

VHP verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast worden de gegevens onder de leden en aanmeldingen van het Congres gedeeld. Dit heeft enkel het doel partijen van elkaars deelname op de hoogte te stellen. Mocht VHP uw gegevens om andere redenen  verstrekken aan derden dan is VHP verplicht om u eerst toestemming te vragen.

Artikel 7. Beveiliging

VHP vindt de beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Om deze reden neemt VHP passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij het bestuur van VHP. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij VHP te maken. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 9. Wijzigingen

VHP kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.  Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd.  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 9 juli 2019.